Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky www.colop.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví jak společnost COLOP CZ s. r. o., IČO: 60066547, se sídlem
Na Výhony 291, 373 12 Borovany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 3454 (dále též jako „COLOP CZ“) využívá a chrání informace, které
COLOP CZ poskytnete při užívání těchto webových stránek (www.colop.cz).

COLOP CZ se zavazuje zajistit ochranu vašich osobních údajů. Ujišťujeme vás, že pokud COLOP CZ při
užívání těchto webových stránek poskytnete informace, na jejichž základě vás je možno identifikovat,
bude jakékoli užití takových informací realizováno v souladu s těmito zásadami ochrany osobních
údajů.

COLOP CZ je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů jednostranně měnit či doplňovat.
Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů tak, aby
užití a ochrana vašich osobních údajů ze strany COLOP CZ byla v souladu s vašimi představami. Tyto
zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 25. května 2018.
Užíváním webových stránek colop.cz uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s těmito
zásadami ochrany osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme
• jméno a příjmení, obchodní firma
• kontaktní informace včetně e-mailové adresy
• zaměření vaší obchodní činnosti
• demografické informace, jako například PSČ, preference a zájmy, další informace týkající se
průzkumů zákazníků a / nebo nabídek
• IP adresa, cookies, typ použitého webového prohlížeče, počet návštěv, průměrná doba strávená na
našem webu, zobrazené stránky apod.

Jak nakládáme se shromážděnými údaji
Informace požadujeme z důvodu jejich zpracování pro účely zřizování, kontroly a správy uživatelských
účtů, plnění všech povinností dle uzavřených smluv, výkon a ochranu všech práv COLOP CZ dle
takových smluv a dle zákona, plnění zákonných povinností, zajištění kvality poskytovaných služeb
a další obchodní účely, zejména informování uživatelů o produktech a službách COLOP CZ, zlepšení
produktů a služeb COLOP CZ, a dále nabízení produktů a služeb COLOP CZ. Poskytnuté informace
mohou být rovněž využity pro marketingové účely, zejména za účelem zasílání propagačních e-mailů
o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných obdobných informací, o kterých se
domníváme, že by pro vás mohly být přínosné. Příležitostně mohou být takto poskytnuté údaje využity
rovněž pro účely průzkumu trhu. Informace můžeme dále využít k přizpůsobení webových stránek
vašim zájmům.

COLOP CZ shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze
v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění uvedeného účelu. COLOP CZ zpracovává a uchovává osobní
údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou
uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů.

Zabezpečení údajů
Usilujeme o maximální ochranu získaných osobních údajů. S cílem zabránit neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují
osobní údaje, jsme zavedli přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které
shromažďujeme online.

Jak používáme soubory cookies
Soubor cookie je malý soubor, který si od uživatele vyžádá povolení k umístění na pevný disk počítače.
V okamžiku udělení souhlasu a umístění cookies na pevný disk dojde k zahájení analýzy návštěvnosti
webových stránek, podávání informací o přístupu k určitým webovým stránkám, možnost vylepšovat
webové stránky aj. Soubory cookies umožňují webovým aplikacím přizpůsobit obsah webových stránek
zjištěným preferencím a potřebám, a to na základě uchování a využití poskytnutých údajů. Cookies
COLOP CZ v žádném případě neposkytují přístup k vašemu počítači ani žádné informace o vás, a to
s výjimkou údajů, které jste se s námi rozhodli sdílet v souladu s těmito zásadami ochrany osobních
údajů.

Máte možnost volby přijmout/odmítnout využití cookies. Většina webových prohlížečů automaticky
přijímá soubory cookie, nicméně bývá možno upravit nastavení prohlížeče tak, aby cookies
automaticky odmítl. Odmítnutí cookies však může omezit využití webové stránky.

Odkazy na jiné webové stránky
Webové stránky COLOP CZ obsahují odkazy na jiné webové stránky. V případě využití odkazu na jiné
webové stránky mějte na paměti, že se jedná o stránky, nad nimiž nemá COLOP CZ žádnou kontrolu,
a nenese tak odpovědnost za ochranu osobních údajů, které poskytnete při návštěvě takových
webových stránek, na jejichž užití se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Externí
internetové stránky mají vlastní směrnice o ochraně osobních údajů, které nejsou závislé na webové
stránce COLOP CZ.

Kontrola nakládání s osobními údaji
COLOP CZ osobní údaje neprodává, nedistribuuje, nepronajímá ani jinak nezpřístupňuje třetím
stranám, není-li k tomu oprávněn/povinen na základě zákona nebo ujednání se subjektem ochrany
osobních údajů.

Máte právo žádat o sdělení podrobností o osobních informacích, které o vás COLOP CZ uchovává.
Pokud se domníváte, že takto zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné, kontaktujte
prosím neprodleně COLOP CZ, aby mohlo dojít k bezodkladné opravě takové informace.
Pokud máte k těmto zásadám ochrany osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte nás na:
marketing@colop.cz.